Política de privacitat

El domini web afne.org és propietat de l‘ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE NENS I NENES D’ETIÒPIA i com a responsable del tractament garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals d’acord amb el que s’estableix en el Reglament Europeu de Protecció de dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia de Drets Digitals.
Tractarà les seves dades personals amb total lleialtat i compromís d’acord a les bases jurídiques que permetin la licitud del tractament.
Per dona compliment al reglament 679/2016 i la llei orgànica 3/2018, s’ha elaborat un registre d’activitats de tractament i s’han adoptat les mesures de seguretat tan tècniques com organitzatives necessàries per garantir els drets i llibertats de les persones afectades pel tractament realitzats per ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE NENS I NENES D’ETIÒPIA.
A més aplica el principi de transparència en tractament de dades personals, facilitant a les persones una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i alhora facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Responsable del tractament: ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE NENS I NENES D’ETIÒPIA
– NIF: G63304208
– Adreça postal: Av. Diagonal 365 1-2, 08037 Barcelona
– Telèfon:93 488 34 45
– Correu electrònic: gestio@afne.org

Finalitat del tractament i legitimació:
A través del nostre lloc web tractarem les seves dades per a les següents finalitats:
– Poder gestionar la seva sol·licitud de soci.
– Gestionar la seva inscripció per rebre classes d’idiomes.
– Inscriure-li en les nostres activitats.
Legitimats per l’establiment de la relació contractual que es fonamenta en l’article 6.1.d del RGPD 679/2016.
Conservació
Les seves dades seran conservades per poder dur a terme les finalitats per les quals van ser recollides i tractades, una vegada que aquestes finalitzin es destruiran i guardarem únicament els estrictament necessàries per poder resoldre reclamacions.
Destinataris de les seves dades
Les seves dades no seran cedides a tercers, salvo que existeixi una obligació legal que ho requereixi.
Drets dels interessats
Com a usuari del web afne.org, la persona interessada té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides, i a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes i/o portabilitat, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES DE NENS I NENES D’ETIÒPIA dirigint-se a gestio@afne.org
Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant www.aepd.es