Carta Seguiments

logo-afne-cat-units-color-petit

 
 
 

Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
A l’atenció Sra. Núria Canal i Pubill
Avinguda del Paral·lel, 50-52
08001 Barcelona

Barcelona, 28 de febrer de 2014

Senyora directora,

Els escrivim en representació de les famílies que a dia d’avui formen la nostra associació i de totes les famílies adoptives, amb fills nascuts a Etiòpia, que han volgut signar aquesta carta, la relació de les quals s’adjunta.

Com ja saben, AFNE va néixer amb la intenció de donar suport postadoptiu a les famílies amb nens i nenes nascuts a Etiòpia. En aquests més de deu anys, moltes famílies ens han demanat consell sobre com parlar als seus fills d’Etiòpia, com explicar-los el seu procés adoptiu, sobre com establir llaços familiars i crear vincles més forts i permanents. I hem estat al seu costat assessorant-los, donant-los consell, acompanyant-los i defensant els seus drets.

Un dels compromisos que les famílies adoptants adquirim és el de fer arribar a Etiòpia informació sobre el període postadoptiu dels nostres fills.

Darrerament, i com ja hem informat a l’ICAA, moltes famílies ens estan adreçant consultes i queixes sobre aquest tema. Els pares i les mares es lamenten que l’entrevista psicològica que cada any han de passar els nostres fills suposa un important trasbals emocional. D’altra banda, el fet que els seguiments s’hagin de fer en una entitat acreditada, generalment situada en les grans ciutats, obliga les famílies a desplaçar-s’hi, perdent jornades de treball i o dies d’escola dels infants. A més, la periodicitat tan alta dels informes fa que es converteixin en rutinaris i repetitius i perdin valor informatiu.

Ens arriben a l’associació comentaris sobre el procediment i els requisits que demana l’ICAA per a fer aquests seguiments i sobre les sancions desproporcionades en cas de no complir el protocol establert. Tenim coneixement, a més, que les exigències no són les mateixes en les diferents comunitats autònomes, tot i ser el mateix país d’origen el dels nens i nenes adoptats.

Per això ens posem en contacte amb aquest institut per sol•licitar un replantejament en la periodicitat i el sistema d’aquests seguiments postadoptius i per demanar que es fixin uns criteris d’exempció econòmica per a les famílies que tenen dificultats per fer front a les tarifes establertes.

Defensem, per sobre de tot, el benestar del menor i, també, de les seves famílies adoptives i, per això, en base a l’experiència d’aquests anys, suggerim:

Reduir la periodicitat dels seguiments a tres, corresponent als tres períodes clau del desenvolupament dels nens: educació infantil, primària i secundària.

–Que la informació sobre l’estat de salut pugui ser un certificat mèdic del pediatre que atèn el menor habitualment.

–Que la informació sobre el rendiment acadèmic i la integració a l’escola sigui l’informe escolar.

–Que la informació referent a l’adaptació i la vinculació amb el nou entorn familiar pugui arribar a través d’imatges i comentaris de la família adoptant, si cal, supervisada per un psicòleg col•legiat (el que porta el nen o la nena si és el cas).

–Que s’estableixin uns criteris perquè les famílies que no poden fer front al cost econòmic dels seguiments, puguin quedar-ne exemptes o puguin tramitar-los a través dels serveis socials.

Ens consta que altres associacions estan treballant per establir una regulació del sistema de seguiments i que s’ha elaborat a través de CORA un manifest sobre aquest tema. Tot i així, els volem fer arribar la nostra proposta amb antelació perquè tenim coneixement que fins a l’any 2015 no hi ha cap reunió internacional sobre el Conveni de la Haia, on es reconsiderarà el sistema de seguiments. Però necessitem solucions amb urgència i les que proposem pensem que són a l’abast de l’ICAA i de les seves competències.

Ens mou el desig de veure els nostres fills feliços i, alhora, complir amb els compromisos adquirits amb Etiòpia, el país d’on van venir i que tan generós s’ha mostrat. Esperem que prenguin en consideració la nostra sol•licitud sobre el tema dels seguiments per facilitar la integració, el creixement i la felicitat de totes les famílies que han adoptat infants etíops.

Rebin una cordial salutació,

La Junta directiva d’AFNE

I les famílies sotasignants

Per signar, ompla el formulari o envia’ns el document signat (el pots descarregar en pdf aquí) al nostre correu electrònic: gestio@afne.org.

[contact-form-7 id=”2897″ title=”Formulari de contacte 1″]